Mrliški list in smrtovnica

Mrliški list lahko pridobite na kateri koli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na to, kjer je imel pokojnik stalno prebivališče.

Vlogo za izdajo lahko predložite osebno ali elektronsko na  tej povezavi : Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti

Več o izpisu iz matičnega registra o smrti lahko najdete na tej povezavi: Izpisek iz matičnega registra o smrti

 

Mrliški list

Mrliški list lahko prevzamejo pristojne osebe (npr. dediči) na katerikoli upravni enoti ali matičnih uradih po Sloveniji. Predhodno mora biti opravljena prijava smrti.

Smrtovnica

Matičar na upravni enoti, kjer je imel pokojnik prijavljeno stalno prebivališče, spiše smrtovnico in jo v roku 30 dni od datuma prijave smrti pošlje zapuščinskemu sodišču. Smrtovnica je torej podlaga za uvedbo zapuščinskega postopka.

Matičar pridobi potrebne podatke iz matičnega registra, centralnega registra prebivalcev, od pokojnikovih družinskih članov, od oseb s katerimi je pokojnik živel,… Matičar smrtovnici priloži tudi izročeno oporoko, potrdilo o  hrambi oporoke ali navede opombo o obstoju oporoke, v kolikor je do tega podatka prišel. Smrtovnico pošlje z vsemi podatki, ki mu jih je uspelo pridobiti zapuščinskemu sodišču.

Tako so nekateri podatki navedeni le na podlagi navedbe posameznika. Ti se nato preverjajo in ocenjujejo v samem zapuščinskem postopku.

Podatki na smrtovnici so podatki o pokojniku:

– Podatki o njegovem zakoncu ali podatek, da je bila pokojna oseba vdova/vdovec
– Podatki o njegovih otrocih in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski, posvojeni
– Podatki o izvenzakonskem partnerju oz. drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona
– Podatki o njegovem premoženju
– Približna vrednost njegovega nepremičnega in premičnega premoženja
– Morebitne terjatve ali dolgovi ter njihova vrednost
– Morebitna pomoč po predpisih o socialnem varstvu in pri kateri družbeni pravni osebi

Smrtovnici se priloži osebni dokument pokojne osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list).

Vir: Zakon o dedovanju