Pokop ali raztros

Pokop se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliško pregledni službi in ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.

Način pokopa in pogrebno slovesnost se opravi v skladu z voljo umrlega in v skladu s pokopališkim redom. V kolikor pokojnik ni izrazil želje, odloči o tem oseba, ki je bodisi:
– pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda
– oseba, ki je s pokojnikom stalno živela
– oseba, ki je bila zavezana, da ga vzdržuje in skrbi zanj
– njegov pooblaščenec
V kolikor oseba nima svojcev, odloča o načinu pokopa pristojni upravni organ občine, v kateri je oseba umrla.

Pokop v krsti ali pokop z upepelitvijo se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti. Pokop je možen, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.

Na nekaterih pokopališčih je možen tudi raztros pepela.
Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le po izdaji soglasja pristojnega občinskega organa.

Iz: Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnosti