Prijava smrti

Smrt je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti. Prijavi se upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. K prijavi se priloži tudi potrdilo o smrti, ki ga izda zdravnik, ki je smrt ugotovil.

Smrt v zdravstvenem zavodu, nastanitvenem objektu…
Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, opravi prijavo zavod oziroma organizacija, v katerem je oseba umrla.

Smrt doma ali izven zdravstvenega zavoda

Smrt osebe, ki je umrla doma oz. izven zdravstvenih in drugih zavodov, mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt. Lahko tudi družinski člani ali tisti, s katerim je umrli živel. Prijavi smrti se priloži potrdilo o smrti, ki ga izda zdravnik, ki je ugotovil smrt.

Smrt v tujini

V matični register Republike Slovenije se na podlagi izpisa iz matične knjige pristojnega tujega organa vpiše smrt državljana Republike Slovenije.

Razglasitev osebe za mrtvo

Pogrešano osebo po določenem času razglasijo v sodnem postopku za mrtvega. Vpis se opravi v matični register na podlagi pravnomočne sodne odločbe.