Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti zajema veliko pravic in dolžnosti, ki se jih moramo držati tako pogrebna podjetja, kot izvajalci pokopaliških dejavnosti. Veliko pa je posebnosti tudi za:
* svojce pokojnih; priprava pokojnika, upepelitev, prijava pokopa, naročilo pogreba,…,
* najemnike grobov; prekop posmrtnih ostankov, mirovalna doba, prenos groba na drugo osebo ,….

Splošno

Podjetja, ki opravljajo pogrebno in pokopališko dejavnost, morajo opravljati svojo delo z vsem spoštovanjem do pokojnikov. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa izvajalcem teh storitev ločene naloge. Kakšna je razlika?

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.

POKOPALIŠKI RED

je predpisan s strani Občine in zagotavlja enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču. Podrobneje pa določa tudi:

– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;

– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;

– mirovalna doba za grobove;

– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;

POGREBNA DEJAVNOST

Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega:

– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba (op. nekatere občine imajo urejeno 24-urno dežurno službo, ki opravi prevoz od kaja smrti npr. od doma, bolnišnice, doma za starejše do hladilnih prostorov, od tam pa jih prevzame vaše naročeno pogrebno podjetje, ki bo opravilo zadnje slovo)

– pripravo pokojnika;

– upepelitev pokojnika;

– pripravo in izvedbo pogreba.

IZVAJALEC POGREBNE DEJAVNOSTI

Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti pri pristojnem Ministrstvu.

PREVOZ POKOJNIKA

Prevoz ali prenos pokojnika je dovoljen po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti mrliškega oglednika. Prevoz je dovoljen samo s sposebnim pogrebnim vozilom.

PRIPRAVA POKOJNIKA

Priprava pokojnika pred upepelitvijo ali pokopom se lahko opravi le v posebej določenih prostorih.

Če je pokojnik pred pogrebom v skladu z zakonom doma, se priprava pokojnika lahko opravi na domu.

V mrliško vežico je lahko pokojnik pripeljan do največ dva dni pred datumom pogreba.

Verske skupnosti lahko svojega stanovskega predstavnika bo pokopa izjemoma položijo v svoj objekt, ki ga uprorabljajo za opravljanje verskih dejavnosti.

Kaj pa če….?
Pokojnik je lahko do pokopa v hladilnem prostoru izvajalca javne službe največ 60 dni. Po preteku tega obdobja izvajalec obvesti občino.

UPEPELITEV

Upepelitev pokojnika se opravi v upepeljevalnici. Pred samo upepelitvijo se vedno opravi kontrolni pregled zdravnika sodne medicine ali pooblaščenega zdravnika.

Žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika sme izvajalec upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki so ga izbrali svojci oz naročnik pogreba.

POGREB

Naročilo pogreba obsega; prijavo pokopa, pogrebno slovesnost in pokop pokojnika.

PRIJAVA POKOPA in POKOP

Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.

POGREBNA SLOVESNOST

Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.

PLAČILO POGREBA

Stroške pogreba poravna naročnik pogreba.

VRSTE POKOPOV

– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;

– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;

– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega;

– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.

– na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju.

– z občinskim soglasjem se lahko opravi tudi pokop stanovskih prestavnikov v grobnice verskih skupnosti.

– anonimni pokop; pomeni pokop brez označbe imena in priimka v grobni prostor ali z rastrosom pepela na psoebej za to določenem prostoru pokopališča.

– mrtev plod; se opravi na podlagi izrecne želje staršev.

PREKOP

Se na željo svojce ali drugih oseb, ki imajo upravičen interes, izkoplje pokojnika in se prenese v drug grob. Posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.
Za izvedbo je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Upravljalec pokopališča zagotavlja urejenost pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

NAJEMNIK GROBA

Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali pravna oseba.

Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.

Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.

Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.

Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.

TRAJANJE NAJEMA

Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas, po preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati.

Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:

– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;

– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;

– ob opustitvi pokopališča;

– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.

ODDAJA NOVEGA GROBA

Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.

GROBNINA

Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.

Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.

Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.

Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.

EVIDENCE UPRAVLJAVCA

Upravljavec pokopališča mora voditi trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.

Celoten Zakon vam je na voljo na tej povezavi.